Керування залежностями

До цього моменту для компіляції коду у JavaScript ми користувалися готовим набором інструментів ClojureScript. Це мінімум, необхідний для компіляції та для розуміння основ роботи компілятора. Але для більш-менш великих проектів нам знадобиться більш потужний інструмент для збору проекту та керування залежностями від сторонніх бібліотек.

Решта цього розділу присвячена поясненню роботи інструмента Leiningen, який фактично є стандартним інструментом для зборки проектів на ClojureScript та для керування залежностями. Інший інструмент, boot, також набирає популярність, але в цій книзі ми обмежимося розглядом Leiningen.

Інсталяція leiningen

Процес інсталяції leiningen доволі простий. Виконайте наступні кроки:

mkdir ~/bin
cd ~/bin
wget https://raw.githubusercontent.com/technomancy/leiningen/stable/bin/lein
chmod a+x ./lein
export PATH=$PATH:~/bin

Переконайтеся, що директорія ~/bin завжди присутня у path. Можна додати рядок, що починається з export, до файлу ~/.bashrc (для оболонки bash).

Відкрийте новий термінал та виконайте команду lein version. Результат має бути приблизно такий:

$ lein version
Leiningen 2.5.1 on Java 1.8.0_45 OpenJDK 64-Bit Server VM

ЗАУВАЖЕННЯ. Ми виходимо з того, що наші читачі користуються юніксоподібними системами, як Linux або BSD. Користувачам Windows рекомендуємо відвідати сторінку Leiningen та скористуватися наданими там інструкціями. Також на вказаному веб-сайті можна знайти код скрипту leiningen для Linux, Mac OS X або BSD тощо.

Перший проект

Найкращий спосіб продемонструвати роботу інструмента — використати його для створення нескладного проекту. Ми напишемо застосунок, який визначає, чи є певний рік високосним. Для початку ми скористуємося шаблоном mies для leiningen.

ЗАУВАЖЕННЯ: Шаблони — це функція leiningen, що дозволяє створювати певну вихідну структуру проекту. Спільнота розробників на clojure створила багато зручних шаблонів. В цьому випадку ми скористаємося шаблоном mies, який був започаткований розробником стандартної бібліотеки ClojureScript. Рекомендуємо звернутися до документації leiningen за подробицями.

Почнемо зі створення основи проекту:

$ lein new mies leapyears
$ cd leapyears # move into newly created project directory

Проект має таку структуру:

leapyears
├── index.html
├── project.clj
├── README.md
├── scripts
│  ├── build
│  ├── release
│  ├── watch
│  ├── repl
│  └── brepl
└── src
  └── leapyears
    └── core.cljs

Файл project.clj містить інформацію, яка потрібна Leiningen для завантаження залежностей та збору проекту. Поки що домовимося, що зміст цього файлу саме такий, яким має бути.

Відкрийте файл index.html та додайте наступний код на початку елементу body:

<section class="viewport">
 <div id="result">
  ----
 </div>
 <form action="" method="">
  <label for="year">Enter a year</label>
  <input id="year" name="year" />
 </form>
</section>

На наступному кроці потрібно зробити форму інтерактивною. Додайте наступний код у файл src/leapyears/core.cljs:

(ns leapyears.core
 (:require [goog.dom :as dom]
      [goog.events :as events]
      [cljs.reader :refer (read-string)]))

(enable-console-print!)

(def input (dom/getElement "year"))
(def result (dom/getElement "result"))

(defn leap?
 [year]
 (or (zero? (js-mod year 400))
   (and (pos? (js-mod year 100))
      (zero? (js-mod year 4)))))

(defn on-change
 [event]
 (let [target (.-target event)
    value (read-string (.-value target))]
  (if (leap? value)
   (set! (.-innerHTML result) "YES")
   (set! (.-innerHTML result) "NO"))))

(events/listen input "keyup" on-change)

Тепер скомпілюємо код наступною командою:

$ ./scripts/watch

За лаштунками скрипт watch використовує інструмент для збору lein,щоб виконувати команди таким же чином, як і команди java з минулого розділу:

rlwrap lein trampoline run -m clojure.main scripts/watch.clj

УВАГА: у вашій операційній системі має бути встановлений rlwrap.

Насамкінець відкрийте файл index.html у браузері. Якщо ввести рік у форму, на екрані бути виведено, чи є вказаний рік високосним.

Як ви могли помітити, у директорії зі скриптами присутні інші файли, зокрема build та release. Це ті скрипти, про які ми згадували у попередньому розділі, але поки що ми розглядатимемо лише watch.

Керування залежностями

Справжня цінність використання Leiningen у процесі компіляції ClojureScript полягає в автоматизації запиту залежностей. Це значно спрощує процес у порівнянні з ручним доданням бібліотек.

Залежності оголошуються разом з іншими параметрами проекту у файлі project.clj наступним чином (приклад з шаблону mies):

(defproject leapyears "0.1.0-SNAPSHOT"
 :description "FIXME: write this!"
 :url "http://example.com/FIXME"
 :dependencies [[org.clojure/clojure "1.8.0"]
         [org.clojure/clojurescript "1.9.36"]
         [org.clojure/data.json "0.2.6"]]
 :jvm-opts ^:replace ["-Xmx1g" "-server"]
 :node-dependencies [[source-map-support "0.3.2"]]
 :plugins [[lein-npm "0.5.0"]]
 :source-paths ["src" "target/classes"]
 :clean-targets ["out" "release"]
 :target-path "target")

Далі наведемо коротке пояснення властивостей, що мають значення у контексті ClojureScript:

 • :dependencies: вектор залежностей вашого проекту
 • :clean-targets: вектор шляхів, які потрібно видалити lein clean.

Залежності у ClojureScript пакуються у файли типу jar. Якщо ви писали на Clojure або на іншій мові, що працює з JVM, файли jar вам мають бути знайомі. Якщо це не так, не переймайтеся: файл jar схожий на звичайний zip-файл, який містить project.clj для бібліотек, певні метадані та сирцеві файли на ClojureScript. Процес пакування ми пояснимо в іншому розділі.

Пакети на Clojure часто публікують за посиланням Clojars. Також багато бібліотек можна знайти на ClojureScript Wiki

results matching ""

  No results matching ""