Модульне тестування

Як можна було очікувати, тестування в ClojureScript включає в себе ті самі концепції, що і тестування в інших мовах, таких як Clojure, Java, Python, JavaScript та ін.

Незалежно від мови, основним завданням модульного тестування є реалізація певної кількості тестових випадків з метою переконатися, що код, який проходить тестування, поводиться коректним чином та не спричиняє неочікуваних винятків.

Незмінність даних в ClojureScript допомагає створювати програми з потенційно меншою кількістю помилок, а також робить тестування дещо простішим. Ще одна перевага ClojureScript полягає в тому, що мова заохочує до використання простих даних замість складних об'єктів. Це дуже спрощує створення mock-об'єктів (фіктивних об'єктів).

Перші кроки

Так би мовити «офіційний» фреймворк для тестування ClojureScript знаходиться в просторі імен cljs.test. Це дуже проста бібліотека, але для наших потреб її цілком вистачить.

Існують інші бібліотеки з додатковими можливостями або зовсім іншими підходами до тестування, наприклад test.check. Але в цій книзі ми не розглядаємо їх.

Почніть зі створення нового проекту за шаблоном mies для leiningen:

$ lein new mies mytestingapp
$ cd mytestingapp

Структура цього проекту така сама, як у розділі про управління залежностями, тому тут ми не будемо зупинятися на ній детально.

Створіть структуру директорій для тестів:

$ mkdir -p test/mytestingapp
$ touch test/mytestingapp/core_tests.cljs

Також слід переписати скрипт компілятора watch.clj наступним чином, щоб він працював з тестами:

(require '[cljs.build.api :as b])

(b/watch (b/inputs "test" "src")
 {:main 'mytestingapp.core_tests
  :target :nodejs
  :output-to "out/mytestingapp.js"
  :output-dir "out"
  :verbose true})

Цей скрипт буде спостерігати за змінами та компілювати код у директоріях src та test. Точкою входу тепер буде простір імен mytestingapp.core_tests.

Скопіюйте наступний код з тестами до файлу core_tests.cljs:

(ns mytestingapp.core-tests
 (:require [cljs.test :as t]))

(enable-console-print!)

(t/deftest my-first-test
 (t/is (= 1 2)))

(set! *main-cli-fn* #(t/run-tests))

Нас цікавить лише ця частина коду тестів:

(t/deftest my-first-test
 (t/is (= 1 2)))

Макрос deftest є базовим примітивом для створення тестів. Першим параметром він приймає назву тесту, після якого можуть бути одна або більше перевірок, записаних за допомогою макросу is. У цьому прикладі ми спробуємо перевірити, чи дорівнює true вираз (= 1 2).

Давайте випробуємо наші тести. Спочатку запустимо компілятор:

$ ./scripts/watch
Building ...
Copying jar:file:/home/niwi/.m2/repository/org/clojure/_clojurescript_/1.9.36/_clojurescript_-1.9.36.jar!/cljs/core.cljs to out/cljs/core.cljs
Reading analysis cache for jar:file:/home/niwi/.m2/repository/org/clojure/_clojurescript_/1.9.36/_clojurescript_-1.9.36.jar!/cljs/core.cljs
Compiling out/cljs/core.cljs
... done. Elapsed 3.862126827 seconds
Watching paths: /home/niwi/cljsbook/playground/mytestingapp/test, /home/niwi/cljsbook/playground/mytestingapp/src

Після завершення процесу компіляції спробуйте виконати скомпільований файл у nodejs:

$ node out/mytestingapp.js

Testing mytestingapp.core-tests

FAIL in (my-first-test) (cljs/test.js:374:14)
expected: (= 1 2)
 actual: (not (= 1 2))

Ran 1 tests containing 1 assertions.
1 failures, 0 errors.

Ви можете побачити, що в консоль виведено повідомлення про негативний результат перевірки, як і очікувалось. Щоб виправити тест, замініть = на not= і знову виконайте скомпільований файл:

$ node out/mytestingapp.js

Testing mytestingapp.core-tests

Ran 1 tests containing 1 assertions.
0 failures, 0 errors.

Звісно ми можемо писати такі прості перевірки, але вони не дуже корисні. Давайте протестуємо код застосунку. Створимо функцію, що перевіряє, чи є рік високосним. Запишіть цей код у файл src/mytestingapp/core.clj:

(defn leap?
 [year]
 (and (zero? (js-mod year 4))
    (pos? (js-mod year 100))
    (pos? (js-mod year 400))))

Далі, у файлі core_tests.cljs створіть тести для перевірки нашої функції leap?:

(ns mytestingapp.core-tests
 (:require [cljs.test :as t]
      [mytestingapp.core :as core]))

(enable-console-print!)

(t/deftest my-first-test
 (t/is (not= 1 2)))

(t/deftest my-second-test
 (t/is (core/leap? 1980))
 (t/is (not (core/leap? 1981))))

(set! *main-cli-fn* #(t/run-tests))

Знову запустіть скомпільований файл. Попередній тест проходить перевірку, як і раніше, а за ним виконуються два нових тести, що також проходять перевірку.

Асинхронне тестування

Однією з особливостей ClojureScript є те, що код на ClojureScript виконується в асинхронному, однопоточному оточенні, як і JavaScript, що має свої особливості.

В асинхронному оточенні ми повинні мати можливість тестувати асинхронні функції. Для цього в бібліотеці для тестування в ClojureScript існує макрос async, що спрощує тестування асинхронного коду.

Для початку нам треба створити нову функцію, що виконується асинхронно. Створимо предикату async-leap?, що буде виконувати те саме завдання, але асинхронно, повертаючи результат у функцію зворотнього виклику:

(defn async-leap?
 [year callback]
 (js/setImmediate
  (fn []
   (let [result (or (zero? (js-mod year 400))
           (and (pos? (js-mod year 100))
              (zero? (js-mod year 4))))]
    (callback result)))))

Функція setImmediate у JavaScript використовується для емуляції асинхронної задачі. Функція зворотнього виклику викликається з результатом обчислення предикати.

Для тестування такої функції використаємо макрос async:

(t/deftest my-async-test
 (t/async done
  (core/async-leap? 1980 (fn [result]
               (t/is (true? result))
               (done)))))

Функція done, яку надає макрос async, повинна бути викликана по закінченню обчислення асинхронного коду і всіх перевірок.

Дуже важливо викликати done лише один раз. Якщо ви не викликаєте її зовсім або викликаєте більше одного разу, це може привести до несподіваної поведінки.

Фікстури

Розділ ще не написано.

Інтеграція з СІ

Більшість інструментів для неперервної інтеграції очікують скрипт, що виконує тести і повертає стандартний код виходу з програми. Але в ClojureScript неможливо повернути необхідний код виходу без спеціальної конфігурації. В JavaScript немає для цього універсального API, яке можна було б використовувати в ClojureScript.

Для вирішення цієї проблеми в бібліотеці для тестування є можливість конфігурації функції, що буде виконана після закінчення обчислення тестів. Саме тут слід вказати код для необхідної нам платформи (Node.js), що поверне правильний код виходу з програми: 0 якщо всі тести пройшли, 1 — якщо ні.

Додайте цей код в кінець файлу core_tests.cljs:

(defmethod t/report [::t/default :end-run-tests]
 [m]
 (if (t/successful? m)
  (set! (.-exitCode js/process) 0)
  (set! (.-exitCode js/process) 1)))

Перевірте код виходу після виконання тестів:

$ node out/mytestingapp.js
$ echo $?

Звичайно це буде працювати лише для Node.js. Якщо ви виконуєте скрипт у іншому оточенні, вам потрібно знати, як правильно встановлювати код виходу в цьому оточенні.

results matching ""

  No results matching ""