Метадані

ClojureScript дозволяє додавати до символів, варів та стійких колекцій метадані. Вони мають форму мапи та містять інформацію про сутність, до якої відносяться. Компілятор ClojureScript використовує їх для певних цілей, зокрема для визначення типів; також система метаданих може бути корисною для розробників інструментів, бібліотек та застосунків.

У щоденній роботі нечасто зʼявляються причини скористатися метаданими, але це корисна можливість мови, про яку варто знати, бо у певний момент вона стане у нагоді. Метадані спрощують інстроспекцію коду у рантаймі та документування коду. Протягом цього розділу ми у цьому переконаємося.

Вари

Визначимо вар та розглянемо метадані, що їх додано до нього за замовчуванням. Зверніть увагу на те, що код виконується у REPL, тому метадані вару, визначеного у файлі коду, можуть бути іншими. Для отримання метаданих певного значення слід викликати функцію meta:

(def answer-to-everything 42)
;; => 42

#'answer-to-everything
;; => #'cljs.user/answer-to-everyhing

(meta #'answer-to-everything)
;; => {:ns cljs.user,
;;   :name answer-to-everything,
;;   :file "NO_SOURCE_FILE",
;;   :source "answer-to-everything",
;;   :column 6,
;;   :end-column 26,
;;   :line 1,
;;   :end-line 1,
;;   :arglists (),
;;   :doc nil,
;;   :test nil}

Слід звернути увагу на кілька речей. По-перше #'answer-to-everything надає посилання на Var, який містить значення символу answer-to-everything. Ми бачимо, що він містить інформацію про простір імен (:ns), у якому був визначений, його імʼя, файл (хоча він був визначений у REPL і не має файлу вихідного коду), джерело, позицію у файлі, де він був визначений, список аргументів (це має сенс лише для функцій), документаційний рядок та тестову функцію.

Подивимося на метадані функції:

(defn add
 "A function that adds two numbers."
 [x y]
 (+ x y))

(meta #'add)
;; => {:ns cljs.user,
;;   :name add,
;;   :file "NO_SOURCE_FILE",
;;   :source "add",
;;   :column 7,
;;   :end-column 10,
;;   :line 1,
;;   :end-line 1,
;;   :arglists (quote ([x y])),
;;   :doc "A function that adds two numbers.",
;;   :test nil}

Видно, що список аргументів збережений у полі :arglists, а відповідний документаційний рядок - у полі :doc. Тепер визначимо тестову функцію та дізнаємося, як використовується поле :test.

(require '[cljs.test :as t])

(t/deftest i-pass
 (t/is true))

(meta #'i-pass)
;; => {:ns cljs.user,
;;   :name i-pass,
;;   :file "NO_SOURCE_FILE",
;;   :source "i-pass",
;;   :column 12,
;;   :end-column 18,
;;   :line 1,
;;   :end-line 1,
;;   :arglists (),
;;   :doc "A function that adds two numbers.",
;;   :test #<function (){ ... }>}

Атрибут :test (скорочений для стислості) у полі i-pass представляє собою тестову функцію. Ця функція використовується бібліотекою cljs.test для визначення та запуску тестів у вказаних просторах імен.

Значення

Ми дізналися про те, що вари можуть мати метадані, і як саме такі метадані виглядають з точки зору бібліотеки для тестування cljs.test. Стійкі колекції також можуть їх мати, хоча за замовчуванням вони відсутні. Ми можемо використати функцію with-meta для створення похідного обʼєкта з тим самим значенням та типом, що має надані метадані:

(def map-without-metadata {:language "ClojureScript"})
;; => {:language "ClojureScript"}

(meta map-without-metadata)
;; => nil

(def map-with-metadata (with-meta map-without-metadata
                 {:answer-to-everything 42}))
;; => {:language "ClojureScript"}

(meta map-with-metadata)
;; => {:answer-to-everything 42}

(= map-with-metadata
  map-without-metadata)
;; => true

(identical? map-with-metadata
      map-without-metadata)
;; => false

Навряд чи стане несподіванкою те, що метадані не впливають на рівність двох структур даних, адже рівність у ClojureScript виходить зі значення. Інший цікавий аспект - функція with-meta створює новий обʼєкт того ж типу та значення та додає метадані вихідного обʼєкта.

А що станеться з метаданими, якщо створити нове значення на базі стійкої структури даних?

(def derived-map (assoc map-with-metadata :language "Clojure"))
;; => {:language "Clojure"}

(meta derived-map)
;; => {:answer-to-everything 42}

Як ви можете побачити у цьому прикладі, у похідних версіях стійких структур даних зберігаються метадані оригіналів. Але треба памʼятати про певні нюанси. Метадані зберігаться лише у тих випадках, коли функція, що створює похідну структуру, повертає колекцію того ж типу. Зовсім інший ефект буде при трансформації, що призводить до зміни типу. Продемонструємо таку поведінку на прикладі створення послідовності або субвектора з вектора:

(def v (with-meta [0 1 2 3] {:foo :bar}))
;; => [0 1 2 3]

(def sv (subvec v 0 2))
;; => [0 1]

(meta sv)
;; => nil

(meta (seq v))
;; => nil

Синтаксис метаданих

Рідер ClojureScrip має синтаксичну підтримку різних типів запису метаданих. Можна ставити перед визначенням варів та колекцій знак «карет» (^) та мапи з відповідною анотацією.

(def ^{:doc "The answer to Life, Universe and Everything."} answer-to-everything 42)
;; => 42

(meta #'answer-to-everything)
;; => {:ns cljs.user,
;;   :name answer-to-everything,
;;   :file "NO_SOURCE_FILE",
;;   :source "answer-to-everything",
;;   :column 6,
;;   :end-column 26,
;;   :line 1,
;;   :end-line 1,
;;   :arglists (),
;;   :doc "The answer to Life, Universe and Everything.",
;;   :test nil}

(def map-with-metadata ^{:answer-to-everything 42} {:language "ClojureScript"})
;; => {:language "ClojureScript"}

(meta map-with-metadata)
;; => {:answer-to-everything 42}

Зверніть увагу на те, що метадані, що їх було надано при визначенні вару answer-to-everything, поєднані з метаданими вару.

Розповсюдженим прикладом використання метаданих є присвоєння значення true певним ключам. Наприклад, нам потрібно вказати у метаданих вару, чи відповідна змінна є динамічною змінною або константною. Для таких випадків є скорочений запис із використання знаку «карет» та ключового слова. Ось деякі приклади:

(def ^:dynamic *foo* 42)
;; => 42

(:dynamic (meta #'*foo*))
;; => true

(def ^:foo ^:bar answer 42)
;; => 42

(select-keys (meta #'answer) [:foo :bar])
;; => {:foo true, :bar true}

Інше скорочення для запису метаданих - використання "карет" та символу, що їх буде додано до метаданих мапи за ключем :tag. Використання тегів, зокрема ^boolean, надає компілятору ClojureScript інформацію щодо типу виразу або типу значення, що його повертає функція.

(defn ^boolean will-it-blend? [_] true)
;; => #<function ... >

(:tag (meta #'will-it-blend?))
;; => boolean

(not ^boolean (js/isNaN js/NaN))
;; => false

Функції для роботи з метаданими

Ми вже дізналися про функції meta та with-meta, але ClojureScript має цілу низку функцій для роботи з метаданими. Є функція vary-meta, подібна до with-meta у тому, що створює новий похідний обʼєкт того ж типу та значення, що й оригінальний, але не приймає метадані, щоб додати їх напряму. Натомість, ця функція приймає функцію, яка буде застосована до метаданих вказаного обʼєкта з метою трансформування для отримання нових метаданих. Ось як це відбувається:

(def map-with-metadata ^{:foo 40} {:language "ClojureScript"})
;; => {:language "ClojureScript"}

(meta map-with-metadata)
;; => {:foo 40}

(def derived-map (vary-meta map-with-metadata update :foo + 2))
;; => {:language "ClojureScript"}

(meta derived-map)
;; => {:foo 42}

Якщо ми натомість хочемо змінити метадані існуючого вара чи його значення, ми можемо скористатися функцією alter-meta! або замінити на іншу мапу за допомогою alter-meta!:

(def map-with-metadata ^{:foo 40} {:language "ClojureScript"})
;; => {:language "ClojureScript"}

(meta map-with-metadata)
;; => {:foo 40}

(alter-meta! map-with-metadata update :foo + 2)
;; => {:foo 42}

(meta map-with-metadata)
;; => {:foo 42}

(reset-meta! map-with-metadata {:foo 40})
;; => {:foo 40}

(meta map-with-metadata)
;; => {:foo 40}

results matching ""

  No results matching ""